آموزش برنامه نویسی اندروید استودیو

Bundle چیست

باندل چیست و به چه کاری می آید ؟

در واقع به کمک intent و نوع داده ی bundle می توانیم اطلاعات را از یک اکتیویتی به اکتیویتی دیگر منتقل کنیم.

به عنوان نمونه دو اکتیویتی ایجاد می کنیم.

در اکتیویتی اول :

با استفاده از putExtra یک کلید و یک مقدار به intent اضافه می کنیم و در اکتیویتی مقصد بوسیله ی کلید مقدار را دریافت می کنیم.

اکنون برای دریافت داده به اکتیویتی دوم می رویم :

در اینجا داده های همراه intent که از نوع bundle هست را دریافت کردیم. اکنون با متد getString و از طریق فراخوانی کلید key مقدار آنها در رشته ی str ذخیره می کنیم .